กฎหมายน่ารู้ (นิติการ)

เรื่อง : พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

<< กลับไปดูกฎหมายน่ารู้ (นิติการ)ทั้งหมด

รายละเอียด

พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

View 000548