ข่าวประกาศ (งานบุคคล)

เรื่อง : หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

<< กลับไปดูข่าวประกาศ (งานบุคคล)ทั้งหมด

รายละเอียด

หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

View 000169