การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง : หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

<< กลับไปดูการจัดการความรู้ (KM)ทั้งหมด

รายละเอียด

หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

View 000259