ประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

<< กลับไปดูประมวลผลภาพกิจกรรม อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย เลขานุการนายก อบจ.ร้อยเอ็ด นางนราภรณ์ ไวนิยมพงศ์ นางศศิธร พรหมชัยนันท์ นางกล่อมจิต นาเมืองรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ผอ.กอง อบจ.ร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วม ออกมอบนโยบายโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักกาดหญ้า ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด โดยมอบนโยบายด้านสาธารณสุขและตอบปัญหา ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินการคลัง ด้านพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อให้การบริหารงานของ รพ.สต. มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผักกาดหญ้า ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 000236