ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เรื่อง : มอบอำนาจให้ปลัด เป็นผู้ชี้แจงแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด

รายละเอียด

มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ชี้แจงแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

View 000216