แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่ 3) 2566-2570

<< กลับไปดูแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด

รายละเอียด

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด(ฉบับที่ 3) 2566-2570

วันที่ 06 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000206