ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เรื่อง : มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน

<< กลับไปดูข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด

รายละเอียด

มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ชี้แจ้งแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

View 000200