แผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ด

เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2567 (สขร.1) กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

<< กลับไปดูแผนการจัดหาพัสดุ อบจ.ร้อยเอ็ดทั้งหมด

รายละเอียด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2567 (สขร.1) กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 08 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

View 000101