โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

เรื่อง : โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โอนครั้งที่ 17/2567 อนุมัติเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

<< กลับไปดูโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณทั้งหมด

รายละเอียด

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) โอนครั้งที่ 17/2567 อนุมัติเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

วันที่ 01 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000076