แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ได้กันเงินไว้แล้ว) และงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ที่ได้กันเงินไว้แล้ว

<< กลับไปดูแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (ที่ได้กันเงินไว้แล้ว) และงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินเหลือจ่าย) ที่ได้กันเงินไว้แล้ว

วันที่ 09 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000067