โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

<< กลับไปดูโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณทั้งหมด

รายละเอียด

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

View 000059