ข่าวเด่น อบจ.ร้อยเอ็ด

ความหมายและสัญลักษณ์ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...

อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมู... วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567...

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567... วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการ...

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมากรอบการประเ... วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มข...

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ... วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มข...

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ... วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป... วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ร้อยเอ็ด

ความหมายและสัญลักษณ์ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)...

อถล. เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมู...วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 000015

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567...

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2567...วันที่ 02 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 000215

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการ...

ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและระดับดีมากรอบการประเ...วันที่ 03 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 000347

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มข...

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ...วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 000360

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มข...

ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ...วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 000262

ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั...

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป...วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 000804

จดหมายข่าว e-book

000042

000153

000166

000189